A A A

 

NAAM EN ZETEL

Artikel 1.

1. De stichting is genaamd: STICHTING FOUNDATION FOR A BETTER WORLD (afgekort: FFABW).
2. Zij heeft haar zetel in Almere.

 

DOEL

Artikel 2.

1. De stichting stelt zich ten doel:

a. het ontwikkelen van milieuvriendelijke energie producerende en besparende apparaten en systemen onder vrije Open Source licentie;
b. het opstellen van een standaard om deze apparaten en systemen veilig te maken en te gebruiken;
c. het uitdragen van kennis via internet;
d. het zorgen voor erkenning van de bedenkers en ontwikkelaars, een en ander in de ruimste zin van het woord.

2. De stichting tracht haar doel ondermeer te bereiken door het faciliteren en financieren om het in lid 1 van dit artikel bepaalde te realiseren.

 

BOEKJAAR

Artikel 3.

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

 

VERMOGEN

Artikel 4.

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
- subsidies en donaties;
- hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wijze verkrijgt;
- hetgeen de stichting verkrijgt uit het aan derden ter beschikking stellen van haar accommodatie en kennis.

 

BESTUUR

Artikel 5.

1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit ten minste drie leden. Het aantal leden wordt -met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde- door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
3. De penningmeester legt uiterlijk in de maand juni aan het bestuur rekening en verantwoording af van het door hem in het voorgaande boekjaar gevoerde beheer. Het bestuur mag de boeken van de stichting laten onderzoeken door externe deskundige die van zijn bevindingen aan het bestuur verslag doet.
4. De voorzitter kan geen tweede functie vervullen binnen het bestuur.

 

BESTUURSWISSELING

Artikel 6.

1. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:

a. door overlijden van het bestuurslid;
b. door diens faillissement, onder curatelestelling of bij diens aanvrage tot surséance van betaling;
c. bij het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van het bestuurslid, en
d. door ontslag door de rechtbank. Bovendien eindigt het lidmaatschap van een bestuurslid, indien alle overige bestuursleden zulks besluiten.

2. Een bestuurslid heeft de mogelijkheid op eigen verzoek ontslag te nemen.
3. Bestuursleden nemen steeds voor twee jaar zitting in het bestuur, waarbij het bestuur een rooster van aftreden opstelt. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Een tussentijds benoemd bestuurslid neemt op het rooster van aftreden de plaats in van zijn voorganger.
4. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
5. Personen die in dienst zijn of werkzaam zijn voor casu quo ten behoeve van de stichting kunnen niet benoemd worden tot bestuurslid.

 

BENOEMING NIEUWE BESTUURSLEDEN

Artikel 7.

1. Wanneer in het bestuur een vacature is ontstaan, zal daarin door de overblijvende bestuursleden ten spoedigste worden voorzien door de benoeming van een nieuw bestuurslid.
2. Bij verschil van mening tussen de overblijvende bestuursleden omtrent de benoeming, alsmede wanneer te eniger tijd alle bestuursleden mochten komen te ontbreken en voorts indien de overgebleven bestuursleden zouden nalaten binnen redelijke termijn in de vacature te voorzien, zal die voorziening geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het Openbaar Ministerie.

 

BEVOEGDHEID VAN HET BESTUUR

Artikel 8.

Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.

 

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 9.

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. Bovendien wordt de stichting vertegenwoordigd door ten minste twee gezamenlijk handelende
bestuursleden. De voorzitter en de secretaris van het bestuur zijn belast met de uitvoering van de besluiten van het bestuur.
2. Indien slechts één bestuurslid in functie is, vertegenwoordigt dit bestuurslid de stichting.

 

BESTUURSVERGADERING

Artikel 10.

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of degene die hem als zodanig vervangt, ofwel ten minste twee bestuursleden dit gewenst achten.
2. De secretaris roept op tot de vergaderingen. Hij maakt van hetgeen in de vergadering is besproken en besloten notulen op, die door hem en de voorzitter worden ondertekend.
Fungeert de secretaris als voorzitter, dan geschiedt het notuleren door de penningmeester.
3. Ieder lid van het bestuur heeft recht op een door secretaris uit te reiken en door hem te ondertekenen kopie van de notulen.
Ieder bestuurslid heeft het recht een onderwerp op de agenda te doen plaatsen, ook staande de vergadering.

Artikel 11.

1. Het bestuur is bevoegd zowel in als buiten vergadering besluiten te nemen. In het laatste geval is daartoe vereist, dat alle bestuursleden hun stem schriftelijk uitbrengen.
2. Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald, worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.
3. De stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurslid schriftelijke stemming verlangt. Stemming bij acclamatie is geoorloofd, indien geen van de bestuursleden zich daartegen verzet.
4. Mocht bij stemming over personen bij eerste stemming geen meerderheid worden verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats hebben. Indien ook dan geen meerderheid verkregen wordt, zal bij een tussenstemming worden beslist tussen welke personen zal worden herstemd. Staken bij een tussenstemming of herstemming de stemmen, dan beslist het lot.
5. Indien een voorstel zaken betreft, wordt het bij staken van de stemmen als verworpen beschouwd.

 

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

Artikel 12.

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen of de stichting te ontbinden. Het besluit daartoe kan slechts bij unanimiteit worden genomen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig zijn, zonder dat er enige vacature in het bestuur bestaat.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen op het kantoor van het handelsregister.

 

VEREFFENING

Artikel 13.

1. De vereffening geschiedt door het bestuur.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is.
3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk en nodig van kracht.
4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
5. Indien het bestuur besluit tot ontbinding, wordt tevens de bestemming van het batig liquidatiesaldo vastgesteld. Het batig liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling.

 

REGLEMENT

Artikel 14.

1. Het bestuur kan een reglement vaststellen, dat geen bepalingen mag bevatten, die in strijd zijn met de wet of deze statuten.
2. Over alles, wat niet door de wet, de statuten of het reglement is geregeld, beslist het bestuur.