A A A

Beloning van het bestuur, de vrijwilligers en het personeel.

1. Het bestuur.

2. De vrijwilligers.

3. Het personeel.

4. De directeur.

5. Onregelmatigheden.

 

1. Het bestuur.

Voor alle leden van het bestuur geldt dat zij de functie vervullen op vrijwillige basis.
De vergoeding die zij maximaal kunnen ontvangen is dan ook niet meer dan de wettelijk maximale vergoeding op jaarbasis zoals iedere andere vrijwilliger. Op dit moment bedraagt deze vergoeding maximaal € 1500,-. Een bestuurslid mag alleen als vrijwilliger, naast zijn bestuur functie, binnen de stichting actief zijn en krijgt daarvoor geen salaris of extra vergoeding. Alleen de maximale vergoeding voor vrijwilligers is toegestaan.
Kostendeclaratie is alleen mogelijk tegen werkelijk gemaakte kosten en billijk zijn. Onder de te declareren kosten vallen 2e klas reiskosten.
Vergoedingen en gedeclareerde kosten hebben een lagere prioriteit dan de financiering van de projecten en kosten van vaste lasten en personeel.

2. De vrijwilligers.

Iedere vrijwilliger kan afhankelijk van zijn inzet een vrijwilligersvergoeding krijgen.
Deze zijn maximaal de wettelijk toegestane vergoeding. Op dit moment is het maximaal € 150,- per maand (10x) met een maximum van € 1500, op jaar basis. Een vrijwilliger is vrij om in eigen tijd nevenactiviteiten te ontplooien met de opgedane kennis binnen de stichting, mits deze niet ten kosten gaan van zijn vrijwilligers activiteiten.
Kostendeclaratie is alleen mogelijk tegen werkelijk gemaakte kosten en billijk zijn. Onder de te declareren kosten vallen 2e klas reiskosten, opleidingskosten mist relevant, veiligheidskleding en dergelijke.
Vergoedingen en gedeclareerde kosten hebben een lagere prioriteit dan de financiering van de projecten en kosten van vaste lasten en personeel.

3. Het personeel.

Omdat we er naar streven om in meerdere landen R&D te starten gaan we hier geen bedragen vermelden maar gebruiken we de term modaal. In Nederland wordt ieder jaar het modale salaris opnieuw berekend. Voor andere landen zal hetzelfde gedaan moeten worden omdat de stichting een salaris wil uitkeren dat overeenkomstig is met een salaris waarvan bescheiden geleefd kan worden. Een gewone medewerker ontvangt het bovengenoemde salaris en kan afhankelijk van zijn inzet, teamopbouw en toegepaste kennis tot maximaal modaal worden beloond.
Dezelfde startbeloning wordt voor leidinggevend personeel gegeven en ook zij kunnen extra beloning krijgen tot maximaal 1,25 keer modaal.
Kostendeclaratie is alleen mogelijk tegen werkelijk gemaakte kosten en billijk zijn. Onder de te declareren kosten vallen 2e klas reiskosten, opleidingskosten mist relevant, veiligheidskleding en dergelijke.
Het personeel is vrij om in eigen tijd nevenactiviteiten te ontplooien met de opgedane kennis binnen de stichting, mits deze niet ten kosten gaan van zijn betaalde werkzaamheden. Een personeelslid die met de opgedane kennis nevenactiviteiten heeft dient wel een wekelijkse activiteitenverantwoording te overleggen. Alleen de tijd die de medewerker met de activiteiten van de stichting bezig is geweest komen in aanmerking voor beloning.

4. De directeur.

Voor het dagelijks bestuur van de stichting FFABW kan een directeur worden aangesteld.
Afhankelijk van het aantal uren dat de directeur voor de stichting actief is kan deze maximaal bij een FTE 1,5 keer modaal aan salaris ontvangen.
Kostendeclaratie is alleen mogelijk tegen werkelijk gemaakte kosten en billijk zijn. Onder de te declareren kosten vallen 2e klas reiskosten, opleidingskosten mist relevant, veiligheidskleding en dergelijke.
De directeur is vrij om in eigen tijd nevenactiviteiten te ontplooien met de opgedane kennis binnen de stichting, mits deze niet ten kosten gaan van zijn betaalde werkzaamheden. Als de directeur met de opgedane kennis nevenactiviteiten heeft dient hij wel een wekelijkse activiteiten verantwoording te overleggen. Alleen de tijd die de directeur met de activiteiten van de stichting bezig is geweest komen in aanmerking voor beloning.

Het billijk zijn van te declareren kosten van vrijwilligers en het personeel is ter beoordeling van de directeur als deze is aangesteld en anders door het bestuur. Het billijk zijn van te declareren kosten van de directeur is het altijd ter beoordeling van het bestuur.

5. Onregelmatigheden.

Het aanpassen van het beloningsbeleid is een verantwoording van het hele bestuur en kan alleen met algemene stemmen worden aangenomen. Tevens mogen zij de door het rijk aangegeven richtlijnen niet overschrijden en is in een dergelijk geval de richtlijn preferent.